Statystyki

  • Odwiedziło nas: 33469
  • Do końca roku: 32 dni
  • Do wakacji: 208 dni

Regulamin przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Ggminy Włodowice

ZARZĄDZENIE NR 185 /2016 

Wójta Gminy Włodowice

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

 

w sprawie: wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Włodowice

            Na podstawie art. 14 a ust.3 i art. 17 ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

 (Dz. U. z 2015 r; poz. 2156 ze zm.) w związku z  art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016, poz. 446 ze zm.)

zarządza się co następuje:

§1.

 

1.Wprowadza się Regulamin przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Włodowice, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2.Regulamin obowiązuje przewoźników wykonujących przewóz uczniów, opiekunów uczniów w czasie przewozów, dyrektorów szkół objętych dowożeniem oraz wszystkich uczniów i rodziców uczniów korzystających z przewozu.

§2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi CUW Gminy Włodowice oraz Dyrektorom placówek oświatowych z terenu Gminy Włodowice.

§ 3.

 

Traci moc Zarządzenie Nr 127/2008 Wójta Gminy Włodowice z dnia 02.09.2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do placówek oświatowych Gminy Włodowice.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Włodowice

 

 

Adam B. Szmukie

Załącznik do zarządzenia nr  185 /2016.

                                                                                                                              Wójta Gminy Włodowice  z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Regulamin przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Włodowice

 

§ 1.

Przepisy ogólne

 

1. Organizatorem przewozu uczniów do i ze szkół na terenie gminy jest Gmina Włodowice.

2. Dowóz organizowany jest dla uczniów  dowożonych autobusami do:

a) Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego we Włodowicach,

b) Filii Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego we Włodowicach z siedzibą w Zdowie,

c) Szkoły Podstawowej w Rudnikach,

d) Gimnazjum im. Wł. Kowala we Włodowicach,

e) Przedszkola we Włodowicach.

3. Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły w terminie do dnia 20 czerwca każdego roku

i przekazuje niezwłocznie organizatorowi dowozu. Ewentualne korekty listy dyrektor przekazuje niezwłocznie, nie później niż do 10 września.

4. Szkoła  zobowiązana jest dostosować tygodniowy plan zajęć do harmonogramu dowożenia uczniów

5.Organizator przewozu współdziała z przewoźnikiem i dyrektorami szkół.

6. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące negatywnych zachowań uczniów w czasie przewozu.

7. Dyrektorzy szkół z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem informują organizatora przewozów

o planowanych zmianach w terminach dowożenia i odwożenia uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie przewożeni są tym samym autobusem.

8. Sposób bezpiecznego dojścia ucznia z autobusu do budynku szkoły przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych i z budynku szkoły do autobusu po zakończeniu zajęć edukacyjnych określa dyrektor szkoły.

9. Czasy podane na rozkładach jazdy autobusu, które ustala organizator z dyrektorami szkół są orientacyjne

z uwagi na zmieniające się warunki pogodowe, różne sytuacje panujące na drodze oraz podczas wsiadania

i wysiadania uczniów.

9. W przypadku opóźnienia autobusu uczniowie czekają na przystanku max 30 min po czym wracają do domów.

§ 2.

Uczeń

 

1. Z przewozów może korzystać  każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych i który wraz z rodzicami/ opiekunami prawnymi podpisał i dostarczył do szkoły, do której uczeń uczęszcza zobowiązanie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu do dnia 15 czerwca każdego roku. W razie korekty listy, o której mowa w  § 1 ust.3 deklaracja powinna być dostarczona niezwłocznie.

2. Brak akceptacji nn. regulaminu lub niedostarczenie do szkoły, do której uczeń uczęszcza zobowiązania

w wyznaczonym czasie jest równoznaczne z rezygnacją z przewozu ucznia do i ze szkoły.

3. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni.

4. Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego tylko za zgodą szkoły, opiekuna i pisemną zgodą rodziców.

5. Podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w miejscach wyznaczonych przez opiekunów

w autobusie/busie i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.

6. Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a) wsiadać i wysiadać z autobusu/busa  bez zgody opiekuna dowozu,

b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,

c) zachowywać się w sposób hałaśliwy,  bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,

d) żądać zatrzymania autobusu/busa w miejscu do tego nie przeznaczonym,

e) rozmawiać z kierowcą,

f) dokonywać zniszczeń w autobusie,

g) spożywać posiłków i picia napojów podczas jazdy autobusem,

h) używać wulgaryzmów,

i) stosować przemocy wobec innych osób dojeżdżających.

7.Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu/busa tylko w ustalonym miejscu uzgodnionym z przewoźnikiem.

8. Uczniowie zobowiązani są być punktualnie w wyznaczonym miejscu wsiadania.

9. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu/busa uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.

10. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni a następnie na świetlicę szkolną lub bezpośrednio na lekcje.

11. Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus/bus w świetlicy szkolnej lub innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

12. Jeżeli organizacja pracy w szkole przewiduje skrócone lekcje lub wcześniejsze zakończenie zajęć uczniowie dojeżdżający oczekują na kurs autobusu/busa w świetlicy szkolnej lub w innym wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu.

13. Uczeń zakwalifikowany do dowożenia, jeżeli przyjechał do szkoły autobusem, nie może wracać do domu pieszo lub w inny sposób, chyba że przedstawi zgodę od rodzica (prawnego opiekuna), którą wcześniej zaopiniował dyrektor szkoły.

14. Uczeń, który z jakichś przyczyn nie zdążył odjechać po zajęciach wyznaczonym autobusem, zgłasza ten fakt wychowawcy, nauczycielowi świetlicy, innemu nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły, którzy podejmują decyzję o dalszych losach ucznia.

15. Po opuszczeniu autobusu w miejscu do tego wyznaczonym (przystanek autobusowy) uczniowie czekają do chwili odjazdu autobusu a następnie udają się w drogę powrotną do domu.

16. Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów przewozu oraz kierowcy.

§ 3.

Rodzice/opiekunowie prawni

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących

z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu/busa aż do momentu wejścia ucznia do autobusu/busa oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu od momentu wyjścia ucznia z autobusu/busa.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach/busach ( w postaci przywrócenia do pierwotnego wyglądu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od zaistniałej sytuacji).

3. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.

4. Rodzic/prawny opiekun ucznia poniżej 7 roku życia bądź upoważniona przez niego osoba zobowiązany/a jest do jego odbioru z przystanku. W przypadku nieobecności rodzica/prawnego opiekuna, bądź upoważnionej przez niego osoby, dziecko przywożone jest do szkoły. Jest ono odprowadzone przez opiekuna autobusu do sekretariatu szkoły, dyrektora szkoły i pozostaje pod opieką do momentu odebrania go przez rodzica lub osobę upoważnioną.

5. Dzieci dojeżdżające, które nie ukończyły siódmego roku życia są przyprowadzane na przystanek autobusowy przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby posiadające pisemne upoważnienie pozytywnie zaopiniowane przez szkołę, które do czasu przyjazdu autobusu oczekują z dzieckiem na przystanku. Odbieranie w/w dziecka ze szkolnego autobusu odbywa się również tylko przez rodziców, prawnych opiekunów bądź osoby posiadające pisemne upoważnienie pozytywnie zaopiniowane przez szkołę. W przypadku braku rodzica lub osoby upoważnionej do odebrania dziecka wraca ono do szkoły, jest odprowadzone przez opiekuna autobusu do sekretariatu szkoły, dyrektora szkoły lub jego zastępcy i pozostaje pod opieką do momentu odebrania go przez rodzica lub osobę upoważnioną.

§ 4.

Opiekun przewozu

 

1. Autobus/bus odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy. Opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza obecność, wg listy uprawnionych i daje znak kierowcy do rozpoczęcia jazdy.

2. W trakcie wykonywania czynności związanych z opieką ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwa przewozu, a mianowicie:

a) w trakcie realizacji przewozu przebywa wewnątrz środka transportu,

b) w trakcie wsiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu, otwiera przednie drzwi i wychodzi na zewnątrz,

c) sprawdza, czy w miejscu wsiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia dla wsiadających,

d) nadzoruje wsiadanie uczniów służąc w razie potrzeby pomocą przestrzegając zasady, że w pierwszej kolejności wsiadają uczniowie młodsi lub niepełnosprawni,

e) po wejściu wszystkich uczniów do pojazdu opiekun sprawdza, czy uczniowie zajęli miejsca (wg wskazania), co pozwala zapewnić większą kontrolę nad zachowaniem się uczniów,

f) po zamknięciu przednich drzwi pojazdu oraz sprawdzeniu, czy zamknięte są drzwi tylne –awaryjne, opiekun przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy,

g) w trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia. W razie konieczności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, opiekun ma prawo do podjęcia decyzji o zatrzymaniu pojazdu w celu przywrócenia bezpiecznych warunków jazdy. W takim przypadku kierowca zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w najbliższym miejscu nie zagrażającym bezpieczeństwu na drodze,

h) przywrócenie ładu i bezpieczeństwa w pojeździe należy dokonać bez jakichkolwiek form przemocy fizycznej,

i) w trakcie wysiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun otwiera drzwi pojazdu i wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania, a w szczególności czy poruszające się po drodze pojazdy nie stanowią zagrożenia dla wysiadających,

j) nadzoruje wysiadanie uczniów służąc im w razie potrzeby pomocą,

k) po wyjściu uczniów opiekun zajmuje miejsce w pojeździe i daje sygnał kierowcy w celu dalszej jazdy,

l) po opuszczeniu środka transportu przez uczniów, opiekun dokonuje przeglądu wnętrza pojazdu i w przypadku stwierdzenia pozostawienia przez uczniów przedmiotów (np. torba, odzież itp.) przekazuje znalezione przedmioty kierowcy pojazdu,

ł) w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przez ucznia(ów) zasad bezpieczeństwa w trakcie przewozu oraz pomimo podjęcia interwencji w celu przywrócenia bezpieczeństwa - nie przyniosła ona oczekiwanych skutków - opiekun powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczeń jest dowożony.

3. Opiekun przewozu współpracuje z dyrektorem szkoły oraz pracownikami szkoły zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi do szkoły w zakresie prawidłowej organizacji przewozów i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.

4. Opiekun przewozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu/busa w wyznaczonych miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. O każdej takiej sytuacji opiekun przewozu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować szkołę.

5. W przypadku wypadku lub awarii autobusu/busa  przewożącego uczniów, kierowca niezwłocznie zgłasza sytuację do organizatora przewozu, natomiast opiekun sprawuje opiekę nad przewożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.

6. Opiekun przewozu ponosi odpowiedzialność za uczniów przewożonych od chwili wejścia do autobusu/busa, do chwili wyjścia z pojazdu i  przekazania ich pod opiekę szkoły oraz  w drodze powrotnej: od chwili wejścia ucznia do autobusu/busa przy szkole do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

7. W drodze do szkoły; od momentu wyjścia ucznia z autobusu/busa przy szkole a w drodze powrotnej ze szkoły; do momentu wejścia ucznia do autobusu/busa - opiekę nad nim sprawuje szkoła.

§ 5.

Kierowca autobusu szkolnego

1. Kierowca współpracuje z opiekunem zapewniając uczniom bezpieczeństwo w czasie jazdy i na postoju. Wspólnie z opiekunem stosuje wobec uczniów środki wychowawcze wyłącznie w niezbędnym zakresie w sposób, który nie narusza ich godności osobistej. W przypadkach szczególnych powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora danej szkoły i przełożonego.

2. W przypadku awarii autobusu lub innych zdarzeń losowych opóźnienia przyjazdu autobusu (np. z powodu trudnych warunków drogowych) kierowca autobusu zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania przełożonych, którzy powiadomią o tym dyrektora szkoły.

3. W przypadku awarii lub wypadku zobowiązany jest podejmować wspólne z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

§ 6.

Obowiązki przewoźnika

Obowiązkiem przewoźnika jest:

a) terminowe dowiezienie uczniów do szkół i odwiezienie po zakończonych zajęciach;

b) przewożenie uczniów autobusami/busami  wyłącznie sprawnymi technicznie, posiadającymi aktualne badania techniczne, dostosowanymi do ilości przewożonych dzieci. Ilość przewożonych osób nie może być większa niż określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;

c) właściwe oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami prawa o ruch drogowym;

d) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz NW na wszystkie autobusy/busy służące do  przewozu dzieci i młodzieży;

e) w przypadku awarii autobusu/busa zapewnienie pojazdu zastępczego, spełniającego warunki określone w powyższych punktach;

f) współpraca z dyrektorami szkół w zakresie koordynowania rozkładów jazdy, ustalenia miejsc wsiadania i wysiadania uczniów oraz zapewnienia bezpieczeństwa przewozu uczniów.

§ 7.

Przepisy końcowe

 

1. Niniejszy regulamin przedstawiony będzie wszystkim przewożonym uczniom oraz ich rodzicom najpóźniej w miesiącu wrześniu  każdego roku szkolnego. Ponadto regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Gminy Włodowice , u Dyrektorów Szkół z terenu Gminy Włodowice oraz w siedzibie CUW Gminy Włodowice.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

a) podczas trwania przewozów – opiekun wraz z kierowcą,

b) w innym czasie organizator przewozów w uzgodnieniu z dyrektorami szkół.

3. Zmiany zapisów niniejszego regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.

5.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września  2016 r .

Załącznik nr 1

                                                                                                                                             do regulaminu  przewozu uczniów

     do i ze szkół na terenie Gminy Włodowice

 

…..........................................

 (Miejscowość , data)

ZOBOWIĄZANIE

            Niniejszym akceptuję i zobowiązuję się, a tym samym  zobowiązuję syna /córkę *

..............................................................................................................................................., ucznia/uczennicę* klasy ..................................................................,  dojeżdżającego/-ej* autobusem/busem do  szkoły .......................................................................................  w roku szkolnym ….......................... do przestrzegania Regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Włodowice począwszy od pierwszego dnia roku szkolnego.

- Rodzic/opiekun prawny/* ........................................................................

- Uczeń/uczennica* ..........................................................................

*niepotrzebne skreślić

POTWIERDZENIE 

 

oświadczam, że zapoznałem/am   się  z treścią  Regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Włodowice będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 185/2016 Wójta Gminy Włodowice z dnia 23 sierpnia 2016 r.  oraz  zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Jednocześnie potwierdzam otrzymanie w/w dokumentu.

Dyrektorzy placówek oświatowych:

a) Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego we Włodowicach wraz z Filią SP we Włodowicach z

siedzibą w Zdowie: …..........................................................................................................................................

b) Szkoły Podstawowej w Rudnikach: …...........................................................................................................

c) Gimnazjum im. Wł. Kowala we Włodowicach: ….........................................................................................

d) Przedszkola we Włodowicach: …..................................................................................................................

Nazwisko i imię opiekuna

…………………………………………

 

OŚWIADCZENIE  OPIEKUNA DOWOZU

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że w dniu ……………………………..……….. zapoznałam/em się z treścią Regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Włodowice będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 185/2016 Wójta Gminy Włodowice z dnia 23 sierpnia 2016 r.  oraz  zobowiązuję się do jego przestrzegania.

                                                                                                                                                

                                                                                                        ………………………………………………

                                                                                                                          ( data, podpis opiekuna)